Are you from an English-speaking country? Do you want to switch to our English website? to the English language version

Algemene voorwaarden

1. Dienst

Spotcargohub GmbH beheert een online platform voor het uitwisselen van transportaanvragen / transportoffertes en het uitgeven van transportopdrachten tussen industrie (verladers) en vervoerders via internet. Details over de aangeboden diensten zijn te vinden in de op het platform opgeslagen beschrijvingen.2. Gebruikers

2.1. Als gebruiker kunnen alle zakelijke verladers, afzenders, expediteurs en vervoerders, zowel natuurlijke als rechtspersonen, zich registreren. Particulieren zijn niet toegelaten.

2.2. Er kan slechts één hub worden gemaakt per bedrijf en bedrijfslocatie.


3. Registratie

3.1. Registratie vindt plaats via de website van Spotcargohub GmbH (www.spotcargohub.com)

3.2. De gebruiker krijgt een eerste toegang van Spotcargohub GmbH met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

3.3. Een aanspraak tot toelating is niet mogelijk.

4. Juridische en contractuele relaties

4.1. Juridische relaties bestaan tussen gebruikers en Spotcargohub GmbH alleen met betrekking tot het aanbieden van het platform in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

4.2. Spotcargohub GmbH maakt geen deel uit van de contractuele relatie tussen de gebruikers en garandeert daarom niet dat de transportaanbiedingen of transportopdrachten die tussen de gebruikers zijn bemiddeld, naar behoren zijn berekend of uitgevoerd. Het opstellen van offertes en het uitvoeren van transportopdrachten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betreffende gebruiker. Spotcargohub GmbH zal daarom niet bemiddelen in geschillen tussen de gebruikers of willekeurig handelen.5. Totstandkoming van het contract tussen de gebruikers

5.1 De sluiting van het contract tussen de gebruikers (verlader / vervoerder) is gebaseerd op de wettelijke basis van de betreffende transportroute. De exacte voorschriften voor de rechtsgrondslagen kunnen door de verlader worden aangevraagd bij de vervoerder

6. Kosten en betaalwijze

6.1.De gebruikerskosten (verschillende modulevarianten) en contractvoorwaarden van het online platform kunnen worden ingezien op de website en in het gebruikers portal.

6.2. Prijsaanpassingen van gebruikerskosten worden onmiddellijk gecommuniceerd via email, website of in het gebruikers portal

6.3. De bindende boeking en annulering van de betaalde modules gebeurt in het gebruikers portal door gebruikers met beheerdersrechten.

6.4. Facturen worden maandelijks op voorhand uitgegeven vanaf het moment van boeken voor een periode van 30 dagen. Facturen worden per email in PDF-formaat verzonden.

6.5. Bij beëindiging van een betaalde module voor het einde van de factureringsperiode wordt geen terugbetaling gedaan over het restant.

6.6. Facturen van Spotcargohub GmbH zijn betaalbaar binnen 10 dagen na factuurdatum.

7. Verboden handelsgoederen, aanhouden wettelijke voorschriften

7.1. De volgende items mogen niet via het platform worden aangeboden: onwettige handelingen of andere goederen of diensten die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, in het bijzonder - producten of diensten die strafwetten overtreden.

7.2. Gebruikers moeten onafhankelijk voldoen aan de wettelijke vereisten bij het realiseren en uitvoeren van taken die via Spotcargohub.com zijn verkregen. Dit geldt met name met betrekking tot overheidsheffingen (belastingen, douanerechten, enz.), invoer- en uitvoerbeperkingen, meldingsverplichtingen en deadlines, vergunningen, opslag- en transportvoorschriften (gevaarlijke goederen), formele vereisten, speciale vereisten voor de contractpartijen (zakelijke capaciteit, publiekrechtelijke vergunningen enz.), beoordelingsdeadlines, goedkeuringscertificaten enz.

8. Communicatie

8.1. De uitwisseling van aanvragen / aanbiedingen en uitgifte van transportopdrachten vindt in principe plaats via de invoerschermen van het online platform. Kortom, de systeemklok van Spotcargohub.com is gezaghebbende tijd.

8.2. Emailmeldingen die via verschillende functionaliteiten worden verzonden, zijn een 'best-effort'-service, d.w.z. de levering aan de geadresseerden kan niet worden gegarandeerd.

9. Toegangsbescherming

9.1. Spotcargohub GmbH wijst een eerste gebruikersaccount met beheerdersrechten toe.

9.2. Gebruikers moeten het wachtwoord geheim houden. De gebruiker is aansprakelijk voor elk misbruik van gebruikersnaam en / of wachtwoord.

9.3. Spotcargohub GmbH heeft het recht om gebruikers van het platform te weren als de gebruiker 4 weken lang niet betaalt.

9.4. Gebruikers kunnen hun wachtwoord wijzigen via hun persoonlijke instellingen.

9.5. De gebruiker is verplicht om Spotcargohub GmbH te informeren als een ongeautoriseerde derde kennis krijgt van het wachtwoord of dreigt kennis te krijgen van een ongeautoriseerde derde. Dit is ook van toepassing als een bestaande gebruiker zijn bevoegdheid om het account te gebruiken verliest.

10. Medewerking aan informatieverzoeken

10.1 De gebruiker moet het online platform gebruiken met de houding van een verstandige zakenman. In het bijzonder moet hij ervoor zorgen dat de functionaliteit niet wordt aangetast. De gebruiker moet passende en geavanceerde beveiligingsmaatregelen gebruiken voor zijn internetverbinding. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat elke verstoring van de gegevens van het platform door computervirussen of soortgelijke fenomenen die onbedoelde wijziging, achterhouden of verwijderen van gegevens kunnen veroorzaken, wordt voorkomen. De gebruiker zal onverwijld Spotcargohub GmbH op de hoogte stellen van alle wijzigingen of problemen die zich voordoen in zijn omgeving, wanneer deze waarschijnlijk de prestaties of beveiliging van het platform beïnvloeden.

10.2 De gebruiker is verplicht om elke wijziging in de gevraagde informatie onmiddellijk te melden tijdens de registratie op het platform.

10.3 De gebruiker mag geen inhoud binnen het platform communiceren die de rechten van derden zou kunnen schenden.

11. Uitsluiting van het platform

11.1 Spotcargohub GmbH is te allen tijde gerechtigd, met name in geval van ernstige contractschendingen, om gebruikers met onmiddellijke ingang te blokkeren van toegang tot het platform. Dit houdt in dat alle inhoud en informatie die afkomstig is van de uitgesloten gebruikers onmiddellijk door Spotcargohub GmbH van de internetpagina's wordt verwijderd.

12. Copyright, licentie, linking

12.1 De internetpagina's van Spotcargohub Gmbh of Spotcargohub.com, inclusief hun ontwerp en inhoud, in het bijzonder alle afbeeldingen, logo's, knoppen, symbolen, software en teksten mogen niet zonder toestemming worden gereproduceerd, gedistribueerd, bewerkt of gereproduceerd. Dit geldt ook voor documentatie over software en alle prestatiegerelateerde schriftelijke documenten zoals gebruikershandleidingen, enz. De gebruiksrechten op de software van het platform zijn exclusief voorbehouden aan Spotcargohub GmbH. De programma's mogen niet worden gereproduceerd of gedistribueerd door gebruikers.
12.2 Links naar de internetpagina's van Spotcargohub.com zijn over het algemeen toegestaan. Aan de andere kant zijn links niet toegestaan als het ontwerp van de exitpagina de koppeling onvoldoende duidelijk maakt voor de gebruiker, in het bijzonder wanneer het niet duidelijk is dat de gebruiker de internetpagina's van Spotcargohub GmbH bereikt nadat hij op de link heeft geklikt. Daarom is elke inline-koppeling zonder voorafgaande toestemming van Spotcargohub GmbH niet toegestaan. Ook ontoelaatbaar zijn links die het aanbod van Spotcargohub GmbH nadelig kunnen beïnvloeden, met name links van of op pagina's met juridische of immorele inhoud.13. Garantie13.1 Spotcargohub GmbH aanvaardt geen enkele garantie voor de uitvoering van overeenkomsten die worden gesloten tussen de gebruikers op het platform. Bovendien garandeert Spotcargohub GmbH niet de vrijheid van gebreken van goederen en diensten aangeboden door de gebruikers.

14. Beperking van de aansprakelijkheid

4.1 Ondanks zorgvuldige controles en beveiligingscontroles is het momenteel niet mogelijk om software en hardware te ontwikkelen, zodat fouten kunnen worden uitgesloten. Ook kan de beschikbaarheid van het internetmedium niet worden gegarandeerd. Daarom is Spotcargohub GmbH niet aansprakelijk voor het feit dat haar webpagina's niet continu toegankelijk zijn voor de gebruikers. In het bijzonder is de aansprakelijkheid uitgesloten als, tengevolge van technische problemen bij de gegevensverwerking door de gebruiker ingevoerde gegevens Spotcargohub.com niet bereiken kunnen of met Spotcargohub.com niet adequaat en/of foutloos kunnen worden verwerkt.

14.2 Voor het verlies van gegevens en / of programma's is Spotcargohub GmbH alleen aansprakelijk voor de omvang van de gemaakte kosten als de gebruiker regelmatig en adequaat een gegevensback-up heeft uitgevoerd en daardoor verzekert dat verloren gegevens door de gebruiker tegen redelijke kosten kunnen worden hersteld.

14.3 Spotcargohub GmbH is alleen aansprakelijk voor schade die is gebaseerd op opzettelijke of grove nalatigheid. Respect. indirecte aansprakelijkheid en ontypische gevolgschade zijn uitgesloten. Anders zijn alle claims voor schade beperkt tot het gemiddelde van de betreffende schade voor de betreffende overeenkomst.15. Gegevensbescherming

15.1 Er worden regelmatig Back-ups gemaakt van de gegevens op de servers van Spotcargohub.com.

15.2 De gebruiker is zich ervan bewust dat bij het overdragen van gegevens op internet het risico bestaat dat derden deze onderscheppen en evalueren.

15.3 Spotcargohub GmbH heeft het recht om gegevens en informatie die via het platform worden verzonden te gebruiken voor evaluatiedoeleinden. De gegevens en informatie worden neutraal, i. zonder vermelding van gebruikersnamen, prijzen, enz., geëvalueerd.

15.4 Klantspecifieke evaluaties worden alleen opgesteld of doorgegeven aan andere gebruikers van het platform met instemming van de betrokken partijen16. Jurisdictie16.1 De bevoegde rechtbank is exclusief en uitdrukkelijk Staudt16.2 Spotcargohub GmbH heeft ook het recht om voor de rechtbank van de gebruiker te verschijnen.17. Schriftelijke vorm

17.1 Wijzigingen van het contract moeten schriftelijk worden aangebracht. De contractuele schriftelijke vormvereiste wordt gehandhaafd door het verzenden van e-mails.18. Toepasselijk recht18.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.